เกี่ยวกับผม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสุเมธ ศรีโสดา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 521463124
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
กรุ๊ปเลือด A ศาสนา พุทธ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 155/1 หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
Email Address: com-sc521463124@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
1. ระดับประถมศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
2. ระดับมัธยมศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา
สาขาโพธิธรรมศึกษา ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่แจ่ม
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
3. ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาปัจจุบัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s